4. Πότε μπορώ να ακυρώσω το όχημά μου?

Comments Off on 4. Πότε μπορώ να ακυρώσω το όχημά μου?

Αν το όχημα πωληθεί ή κατατεθούν πινακίδες ή για οποιοδήποτε λόγο, ο ιδιοκτήτης του επιθυμεί την ακυρωσή του, αρκεί να επιστρέψει το πρωτότυπο συμβόλαιο καθώς και το ειδικό σήμα με την βεβαίωση ασφάλισης, μαζί με μία αίτηση ακύρωσης και θα του επιστραφούν τα αναλογούντα ασφάλιστρα.